Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
YUNUS ƏMRƏ
15 Sentyabr , 2015

ƏSƏRLƏRİ.

Düşüncələrini  dövrün təsəvvüf mədəniyyəti  çərçivəsində dilə gətirənYunus Əmrə türk xalq  sufi şerinin görkəmli nümayəndəsidir. “Vətən coğrafiyasının torpaqdan  yüksələn bütün gözəl   səslərini xalq  diliylə birləşdirən” şairin yaradıcılığı milli söz sənətinin ikişafına qüvvətli təsir göstərmişdir.

Azərbaycan oxucusuna təqdim olunan bu kitab Yunus Əmrə əsərlərinin ən əski və yaxşı nüsxəsi sayılan Fateh nüsxəsi  əsasında tərtib edilmişdir.  Divanın tərtibi zamanı Ə.Gölpınarlı (1965-ci il, istanbul) və F.K. Timurtaş(1989-cu il,Ankara) tərəfində hazırlanmış nəşrlərndən istifadə olunmuşdur.

Xlll-XIV yüzilliklər türkcəsinin həqiqi toxunulmaz  xəzinəsi olduğu üçün Yunus Əmrə divanının dil xüsusiyyətləri hazırki nəşrdə mümkün qədər qorunmuşdur.


                                                                                                                MÜNDƏRİCAT

Həqq didarın görən şair.5

Divan (Fateh nüsxəsi).19

Fateh nüsxəsində olmayan şeirlər.161

Yunus Əmrənin adı ilə

Bağlanan şeirlərdən seçmələr.243

Risalətun-nushiyyə (“Nəsihətnamə”).271

 

Lüğət.318

Divandakı şeirlərin ad göstəricisi.344

Qanaqlar.357