Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
Malik Mahmudov
15 Sentyabr , 2015

ƏRƏBCƏ YAZMIŞ AZƏRBAYCANLI ŞAİR VƏ ƏDİBLƏR

Vll-XII əsrləri ərəbdilli Aərbaycan ədəbiyyatı ədəbiyyatşünaslar tərəfindən  vahid ədəbi irs kimi qiymətləndirilir. Ərəbcə yazılmış hədisnəvis Əbu Bəkr Əhməd İbn Ruh əl-Bərdüinin, fəqih və təbib Əbu Məad Əbdan əl-Xüvəyyinin, teoloq-alim Məkki İbn Əhməd ibn Sədəveyh Bərdənin, şair və yazıçılardan İsmayıl ibn, Yasarın, Əbu-l-Abbas əl Əmanın, Əbu Nəsr Mənzur İbn Həsən Xətibi Urməvinin, Şihabəddin, Eyn əl- Quzatın, tənqidçi-alim Yusif Tahir oğlu Xoylunun və filosofların bu ədəbi irsdə tutduğu möhtəşəm və əbədi mövqe dünya şərqşunaslarının daim diqqət mərkəzində olmuşdur.

Bu kitabda adı çəkilən şairlər, yazıçılar, alim və filosoflar barədə geniş məlumat verilmişdir.

 


                                                                                                        MÜNDƏRİCAT.


Giriş..................................................................................................................5

l.fəsil. Mənbədə və ədəbiyyatın xülasəsi......................................................11

ll fəsil.Vll-X əsərlərdə ərəbdilli Azərbaycan

şair və ədibləri

Həmin dövrə ümumi nəzər..................................................................................28

Məvali şairlər.......................................................................................................35

lll fəsil. Xl əsrdə Azərbaycan elmi fikrinə,

mədəni həyatına ümumi nəzər...........................................................................76

Xl əsrdə Azərbaycanda poeziya............................................................................79

lV fəsil.Xll əsərdə Azərbaycanda poeziya,

bəsii nəsr və ədəbi fikir.

Həmin dövrə ümumi nəzər.....................................................................................103

Poeziya.Şihabəddin Sührəvərdi.............................................................................106

Bədii nəsr.Eyn əl-Quzat..........................................................................................124

Ədəbi-tənqidi fikir. YusifTahir oğlu Xoylu................................................................153

Nəticə......................................................................................................................187