Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
İMADƏDDİN NƏSİMİ-SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ İKİ CİLDDƏ II CİLD
27 Aprel , 2016
İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, “Lidеr
nəşriyyat”, 2004, 376 səh.

Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417)
doğma dilimizdə qələmə aldığı, əsasən ictimai-fəlsəfi məzmunun üstünlük
təşkil etdiyi müxtəlif janrlı poetik örnəklər daxil edilmişdir. Bu şeirlərdə
humanist ideyalar, xeyirə, ədalətə və kamilliyə çağırış motivləri aparıcı yer
tutur.
Faylı yuklə