Xətai rayon Mərkəzi kitabxanası

Xətai rayon MKS

Yeni kitablar
ALBER KAMÜ
4 Mart , 2015

Seçilmiş əsərləri

Alber   Kmau  fransız yazıçısı  və filosof , ekzistensializm cərəyanının  nümayəndəsi, dramaturq və tənqidçi, sağlığında “Qərbin vicdanı” adlandırılmışdı. Alber Kamu 1957-ci ildə “İnsan vicdanının  həlledici rolunu aşkara çıxarmaq istiqamətində  ədəbiyyata  verdiyi mühüm töhfəyə görə “Nobel mükafatı almışdır. Tənqidçilərin fikrincə, Kamünun ən yaxşı dram sayılan “Kaliqula”  (1945) piyesi də universal şər mövzusuna həsr edilmişdi.  Bu pyes  absurd teatrın  tarixində bütov bir mərhələyə çevrilmişdi.

Yaradıcığında fəlsəfi esselərə daha böyük yer verən Kamü 1950-ci illərdə çap olunan “Üsayankar insan” (1951), “Çöküş”  (1956)  kimi əsərlərində insan azadlıqdan dictator rejimlərini, tolitarizmin müxtəlif formalarını və saxta xristian əxlaqının kəskin tənqid etmişdi. Alber Kmünun həcmcə o qədər də böyük olmayan yaradıcılıq iris müasir dövrdə təkcə  yazıçının tarixi vətəni Fransada deyil, bütün dünyada böyük maraq doğurur.

 

                                                                                        MÜNDƏRİCAT


Alber Kamü –atılmış insanın pənahı........................5

 

                                                                                         ROMANLAR

Taun……….......................................................22

Çöküş…....................................................……268

Yabançı .......................................................376

 

                                                                                    HEKAYƏ VƏ ESSE


Qonaq........................................................469

Sizif haqqında mif........................................484

A.Kamünün Nobel nitqi..................................489